Ordensreglement

Reglementet er felles for alle de videregående skolene i Innlandet fylkeskommune, og gjelder fra og med skoleåret 2020/2021.

§ 1 Formål

Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt, medansvar og elevmedvirkning på skolen.

Reglementet skal fremme god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et godt og læringsfremmende skolemiljø. Reglementet er retningsgivende for den formelle vurderingen i orden og atferd.

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for alle elever i de fylkeskommunale videregående skolene i Innlandet. Reglementet gjelder i skoletida, på skolevegen og ved aktiviteter i skolens regi uavhengig av sted og tid. Krenkelser som skjer utenfor skoletiden og utenfor skolens område, men som har sitt utgangspunkt i skolesituasjonen eller setter preg på den, omfattes av skolereglementet.

Reglementet gjelder også ved bruk av skolens IKT-løsninger gjennom oppkobling med elevens private digitale utstyr.

Ordensreglementet er en utdyping av rettigheter og plikter som er fastsatt i lov eller på annen måte.

§ 9 inneholder lokale tilleggsregler for den enkelte skole. I §9 kan det inntas regler for aktiviteter på skolens område, spesialrom, internat, farlig utstyr med videre.

§3 Skole- og læringsmiljø

Et godt skole- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring. Skolen skal jobbe aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev skal kunne oppleve arbeidsro, trygghet og sosial tilhørighet. Det er viktig å vise hensyn, respekt og medansvar, og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet.

Både elever og ansatte på skolen har ansvar for å bidra til et godt skole- og læringsmiljø. Elevene skal bli behandlet med respekt og omtanke – både fra skolens ansatte og fra medelever. Det skal være nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Elevene skal rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder.

Det skal være åpenhet og god kommunikasjon mellom elever, skole og foresatte. Problematiske situasjoner skal alltid tas opp og drøftes. Skolen plikter å informere elever og foresatte om rettigheter og plikter i ordensreglement og kap. 9A Elevane sitt skolemiljø i opplæringsloven.

§ 4 Elevens rettigheter

Elevene har rett til:

 • Videregående opplæring i henhold til opplæringsloven med forskrifter, gjeldende læreplaner og fylkeskommunale vedtak.
 • En trygg skolehverdag som er preget av et godt opplæringsmiljø med oppfølging og veiledning underveis, jf. kap. 9A Elevane sitt skolemiljø.
 • Å delta i elevdemokratiske aktiviteter.
 • Informasjon om skolens behandling av personopplysninger og elevenes rettigheter etter personopplysningsloven.
 • Elevene har rett til å si ifra til skolens ledelse dersom lærer ikke kommer til undervisningsøkta.
 • Elevene har rett til å delta i politisk møtevirksomhet og stands på skolens område gjennom hele skoleåret. Skolen kan gi reglement for aktiviteten slik at den ikke er til ulempe for undervisningen. Reglementet skal utarbeides i samråd med elevrådet, og inntas i ordensreglene §9.

§ 5 Elevens plikter

Elevene har plikt til å rette seg etter ordensreglementet og de bestemmelser som til enhver tid gjelder for skolen.

 • Elevene skal opptre hensynsfullt og høflig og vise respekt for alle på skolen.
 • Elever skal si ifra ved mistanke om brudd på opplæringsloven kap. 9A eller ved mistanke om brudd på personvernet.
 • Eleven skal gi beskjed til skolen dersom eleven oppdager hull, svakheter eller feil i skolens IKT-systemer eller andre IKT-tjenester som benyttes.
 • Elevene skal ta ansvar for sine personlige eiendeler på skolen. Det kan ikke kreves erstatning fra skolen ved tap og/eller tyveri.

Elever som i undervisningssammenheng eller verv i forbindelse med videregående opplæring blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har avsluttet videregående opplæring.

§ 5.1 Orden

 • Eleven skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen.
 • Eleven skal melde fravær før økta starter og legge fram gyldig dokumentasjon snarest dersom fraværet skal unntas fraværsreglene.
 • Eleven skal levere oppgaver/hjemmearbeid som avtalt med faglærer, og ta kontakt med faglærer dersom eleven ikke kan følge opp arbeid til avtalt tid.
 • Eleven skal følge med og bruke skolens kommunikasjonsplattformer, for eksempel Teams, e-post, SMS m.fl.
 • Eleven skal ikke oppgi brukernavn og passord til skolens IKT-tjenester til andre. Når eleven forlater PC-en skal den låses for å hindre misbruk.
 • Eleven skal ha bøker og annet avtalt utstyr klart til undervisningen.
 • Eleven skal følge verne- og sikkerhetsregler, og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves.
 • Eleven skal behandle skolens eiendom og utstyr på en ordentlig og forsvarlig måte.
 • Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig på skolens område og ellers der opplæringsaktivitet foregår.
 • Eleven skal behandle lærebøker, utstyr (kalkulator, PC m.m.) og andre læremidler utlånt av skolen med forsiktighet, og levere dem tilbake til avtalt tid.

§ 5.2 Atferd

 • Eleven skal holde arbeidsro i timene og vise respekt for andre både i undervisningssituasjoner og i pauser.
 • Grov språkbruk, hærverk, tyveri og krenkende atferd (mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering, vold o.l.) fysisk, verbalt eller digitalt, aksepteres ikke.
 • Det er forbudt for elever å bruke all form for tobakk i skoletiden. Forbudet gjelder også elektroniske sigaretter.
 • Det er forbudt å bruke eller være påvirket av alkohol, narkotiske stoffer og andre typer rus og dopingmidler i skoletiden. Det er heller ikke tillatt å oppbevare eller formidle/omsette rus og dopingmidler i skolens bygninger, på skolens område eller i lokaler skolen leier.
 • Fylkeskommunens IKT-løsninger er beregnet for aktiviteter i skolens regi. Annen bruk er tillatt i begrenset omfang når dette ikke kommer i konflikt med ordensreglementet eller skaper kapasitetsproblemer for andre.
 • Endring/omgåelse av sikkerhetsløsninger og installasjoner, eller bruk av programmer/applikasjoner med hensikt å ødelegge for andre, anses som brudd på ordensreglementet.
 • Eleven skal ikke tilegne seg og/ eller misbruke andres brukernavn og passord.
 • Det skal ikke tas eller formidles bilde, lyd eller video av elever og ansatte uten tillatelse fra den eller de det tas lyd/bilde/opptak av. Dette gjelder også lyd/bilde/opptak i undervisningssituasjonen.
 • Elevens bruk av IKT i undervisningen skal skje etter lærers anvisninger. Dette gjelder også bruk av mobiltelefon o.l.
 • Det er ikke tillatt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen/våpenkopier på skolens område.
 • Fusk eller forsøk på fusk på skolearbeidet aksepteres ikke. Med fusk menes bruk av ikke tillatte hjelpemidler/hjelpere i skolearbeidet. Det regnes som fusk dersom eleven under eksamen eller prøver mottar hjelp fra andre eller benytter hjelpemidler som ikke er tillatt og/eller bruke andres tekster (plagiat).
 • Ved bruk av andres tekster, bilder, film, lyd, dataprogrammer, oversettelsesprogrammer e.l. må kilden oppgis, ellers betraktes det som plagiat. Å levere andres arbeid som sitt eget anses som plagiat.

§ 6 Sanksjoner for elever som bryter bestemmelsene

Brudd på ordensreglementet §§ 5.1 og 5.2 vil kunne føre til konsekvenser for halvårs- og standpunktkarakter i orden og/eller atferd. Anmerkninger som markerer brudd på reglementet settes underveis i skoleåret.

Når en elev vurderes i orden og atferd, skal det foretas en helhetlig vurdering av elevens overholdelse av ordensreglementet over en lengre periode jf. forskrift til opplæringsloven § 3–4 Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd. Unntaket er ved særlig klanderverdige eller grove enkelthendelser, f.eks. grov vold. I slike tilfeller kan vedtak om nedsatt karakter i orden eller atferd også benyttes som sanksjon.

Grove brudd på reglementet vil også kunne resultere i reaksjoner eller særskilte tiltak jf. opplæringsloven §§ 9A-11 og 9A-12. Alle reaksjoner må stå i forhold til hvor alvorlig bruddet er.

Reaksjoner kan være:

 • Kontakt med hjemmet og involvering av de foresatte hvis eleven er under 18 år.
 • Pålegg om oppgaver for at eleven skal rette opp skade han eller hun har påført skolens bygninger eller eiendeler (f.eks. rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging) eventuelt betale kostnader for utbedring.
 • Pålegg om at elevene/foresatte skal erstatte eiendeler, skolebøker/materiell og annet dersom det er grunnlag for det.
 • Midlertidig inndragning av gjenstander som eleven eier, for eksempel mobiltelefon. Ved grove og/eller gjentatte brudd kan den inndras for hele skoledagen. Skolen plikter å oppbevare gjenstanden på en forsvarlig måte.
 • Muntlig eller skriftlig påtale. Påtalen kan komme fra skolens ansatte eller ledelse.
 • Sende eleven hjem fra ekskursjon/alternativ opplæringsarena.
 • Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/opplæringsøkta etter faglærers avgjørelse.
 • Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter avgjørelse av rektor.
 • Midlertidig eller permanent klassebytte.
 • Uvedkommende kan bortvises fra skolens område. Slik bortvisning foretas av rektor eller den rektor har delegert slik myndighet til. Bortvisning kan, om nødvendig, gjennomføres av tilkalt politi.

Reaksjoner ved fusk:

 • Fusk eller forsøk på fusk betraktes som brudd på gjeldende reglement og kan få konsekvenser for elevens vurdering i atferd.
 • Karakteren på den prøven/besvarelsen det gjelder, blir annullert.
 • For elever som blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen, gjelder forskrift til opplæringsloven § 3-37 om annullering av eksamen, som innebærer at eleven også mister standpunktkarakteren i samme fag.

Særskilte tiltak:

Ved alvorlige brudd på reglementet eller dersom negative forhold ikke bedrer seg etter gjentatte reaksjoner, kan særskilte tiltak iverksettes.

 • Bortvisning av eleven en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse jf. opplæringsloven § 9A-11.
 • Bortvisning for resten av skoleåret i henhold til opplæringsloven § 9A-11 etter vedtak av kompetanse- og tannhelsesjefen. Tap av elevrettigheter medfører ikke at eleven faller utenfor ansvarsområdet til oppfølgingstjenesten (OT).
 • Midlertidig eller permanent skolebytte jf. opplæringsloven § 9A-12.

§ 7 Politianmeldelse

Ved brudd på reglementet som også kan vurderes som lovbrudd, skal politianmeldelse vurderes.

§ 8 Saksbehandling

Før det treffes avgjørelse om sanksjoner, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den/de som skal treffe avgjørelsen jf. opplæringsloven §9A-10 tredje ledd. Skolen skal sørge for at saken er godt opplyst før avgjørelse tas. Sanksjoner med begrunnelse skal nedtegnes.

For at karakter i orden og atferd skal settes ned, må reglene om varsling i henhold til lovverket overholdes.

Ved særskilte tiltak skal rektor hvis mulig, først rådføre seg med elevens lærere.

Skolebytte og bortvisning utover enkelttimer er enkeltvedtak, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven skal følges. Skolen skal begrunne vedtaket og opplyse om klageadgang, klagefrist, nærmere framgangsmåte ved klage og om retten til å se sakens dokumenter.

Dersom eleven vil klage på vedtaket, kan eleven be om at skolen ikke setter i verk sanksjoner før klagen er behandlet, jf. forvaltningsloven § 42. Fylkeskommunen er klageinstans. For vedtak om tap av rett til videregående opplæring, er Fylkesmannen i Innlandet klageinstans.

§9 Lokale regler

Noen skoler har lokale regler i tillegg til dette ordensreglementet.

__________________

Dette reglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven § 9A-10. Reglementet er vedtatt i fylkestinget 16. juni 2020 i sak 2020/36620.

Artikkelliste