Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ledige stillinger

Oppland fylkeskommune er en mangfoldig organisasjon med mange spennende stillinger.

Se alle ledige stillinger i Oppland fylkeskommune

Hvis du bare vil se hvilke stillinger som er ledige ved en enkelt skole/fagenhet eller innenfor en stillingskategori, så trykk på valget Avansert ved siden av Søk-knappen etter at du har klikket på lenken over. Da kan du velge sortering.

Om oss

Oppland fylkeskommune er en stor og mangfoldig organisasjon, og er en av fylkets største kompetansearbeidsplasser med cirka 2000 ansatte.

Fylkeskommunen har ansvar for viktige samfunnsoppgaver - drift og utvikling av videregående skoler, Fagskolen Innlandet, fagopplæring i arbeidslivet, voksnes læring, det offentlige tannhelsetilbudet, fylkesvegene og det offentlige kollektivtilbudet gjennom Opplandstrafikk. Fylkeskommunen har også en viktig rolle som utviklingsaktør innenfor kultur, kulturarv og næringsliv i fylket.

Les mer om fylkeskommunen

 • Lønns- og arbeidsvilkår, samt pensjonsmedlemskap er i samsvar med gjeldende lover, avtaler og fylkeskommunale reglement.
 • Stillingene lønnes etter gjeldende tariffavtaler med fradrag av pensjonsinnskudd. Ved tiltredelse vil den tilsatte bli meldt inn i KLP. Pensjonsinnskudd 2 % av brutto lønn trekkes automatisk fra første dag.
 • Fylkeskommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Fylkeskommunen har et verdigrunnlag basert på tillit, raushet, ansvarlighet, kreativitet og fleksibilitet. Det kreves høy etisk standard.
 • Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet blir vektlagt.

Felles for alle utlyste stillinger

Elektronisk søknadsskjema

Oppland fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Ved å følge anvisningene i innloggingen lager man bruker-id og passord. Dette kan benyttes ved søknad på andre stillinger senere. CV skrives inn i forbindelse med søknaden. Vedlegg kan legges ved den elektroniske søknaden.

Offentlig søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jamfør offentlighetslovens § 25. Fritak for offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Krav om politiattest

Ved tilsetting i skoleverket og tannhelsetjenesten vil det bli stilt krav om politiattest, jamfør opplæringsloven § 10-9 og lov om helsepersonell § 20 A.

Generelle vilkår for stillinger i videregående skole

Undervisningsstillinger

 • Krav til pedagogisk og faglig kompetanse for tilsetting i undervisningsstillinger i videregående skole går fram av ”Forskrift til Opplæringslova”, § 14-1 og § 14-3.
 • Ved tilsetting må det framlegges politiattest i tråd med bestemmelsene i Opplæringslovens § 10-9.
 • Selv om stillingene er utlyst som fulle poster, vil en kunne tilsette i delstillinger i den utstrekning skolen finner det hensiktsmessig ut fra søkerens kvalifikasjoner og/eller ønsker. Søkere som ønsker delstillinger, må skrive dette i søknaden.
 • Stillingene gjelder fra og med skolestart dersom ikke annet er oppgitt. Stillingene er utlyst med forbehold om at de kan falle bort dersom det blir endringer i stillingsbehovet.
 • Yrkesfaglærere som mangler praktisk-pedagogisk utdanning må være innstilt på å ta denne innen en nærmere avtalt frist, normalt tre år.
 • Dersom det i enkelte tilfeller ikke melder seg søkere med nødvendige formelle kvalifikasjoner for ordinær tilsetting, kan det bli aktuelt med tidsbegrenset tilsetting.
 • Søknader på undervisningsstillinger går direkte til den enkelte skole via elektronisk søknad.
 • Rektor foretar tilsetting.

Lederstillinger

 • Søknader på stillinger som rektor går til Fylkesopplæringssjefen i Oppland via elektronisk søknad. Fylkesrådmannen foretar tilsetting.
 • Den som skal tilsettes som rektor, må ha pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper.
 • Rektor tilsetter i andre lederstillinger. Søknader går direkte til den enkelte skole via elektronisk søknad.
 • For å bli tilsatt i andre lederstillinger, må en oppfylle kravene til kompetanse som gjelder for undervisningspersonale i videregående skole.
 • Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt til en lederstilling, foretrekkes kvinnelig søker fordi kvinner er underrepresentert i ledergruppa.
Sist oppdatert 14.11.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering